Thông cống nghẹt

Thông cống nghẹt huyện Cần Giờ, xã Long Hòa, HCM

Thông cống nghẹt huyện Cần Giờ, xã Bình Khánh, HCM.

Thông cống nghẹt huyện Cần Giờ, xã An Thới Đông, HCM

Thông cống nghẹt huyện Cần Giờ, TT Cần Thạnh, HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 16 HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 15 HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 14 HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 12 HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 11 HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 10 HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 9 HCM

Thông cống nghẹt quận 8 phường 8 HCM